Vedtægter

Godkendt på stiftende generalforsamling d. 8/4-2019

Studerendes reumatologiske selskab

Vedtægter

1. Navn
Studerendes Reumatologiske Selskab

2. Hjemsted
Aarhus Universitet, Universitetsparken
bygning 1161, 8000 Aarhus C.

3. Kontingent
Medlemskab er gratis. Kontingentets størrelse fastsættes årligt ved generalforsamling

4. Formål
At udbrede kendskab til det reumatologiske speciale blandt medicinstuderende og
fysioterapeutstuderende samt blandt andre med interesse, herunder specialets muligheder,
samt den bredde det rummer. Alt sammen på en spændende og motiverende facon.

5. Arbejdsområder
Stk. 1. Foreningens formål søges opfyldt primært gennem foredrag, hands-on kurser samt
temaaftener.
Stk. 2. Foreningens daglige drift varetages af bestyrelsen, der afholder møde med relevante intervaller. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 3 medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemmer udslagsgivende. Formanden har 2 stemmer. Hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer har 1 stemme.
Stk. 3. En enig bestyrelse kan beslutte at aflyse et bestyrelsesmøde, såfremt dette skønnes overflødigt.

6. Medlemmer
Stk. 1 Som medlemmer optages medicinstuderende samt fysioterapeutstuderende ved Aarhus Universitet og Via University College og ydermere andre med interesse for specialet. Kun fremmødte, der har været medlemmer i minimum to måneder, har stemmeret på
generalforsamlingen. Medlemmer har ret til at deltage i bestyrelsesmøder dog ikke ved drøftelse af lukkede punkter på dagsordenen og har desuden ikke stemmeret. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden eller næstformanden.
Stk 2 Et punkt kan betegnes som lukket hvis det indeholder forretnings fortrolig, personfølsom eller på anden måde kompromitterende information.

7. Valg til bestyrelsen
Stk. 1. Det er kun medicinstuderende som er medlemmer af foreningen (og som har været medlem i mindst 3 mdr, med undtagelse af først kommende generalforsamling efter stiftende generalforsamling) der kan lade sig opstille til bestyrelsesvalget. For at opstille til bestyrelsen, skal man være til stede på generalforsamlingen eller have afleveret skriftlig
fuldmagt vedrørende opstilling. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest en måned efter den aktuelle generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen består af højst 6 medlemmer og op til 2 suppleanter som vælges for 1 år.
Stk. 3. Hvert repræsenterede medlem ved en generalforsamling har en stemme fraset formanden som har to stemmer.
Stk. 4. Blandt ikke-valgte kandidater er den, der har fået flest stemmer 1. suppleant og den der har fået næstflest stemmer, 2. suppleant. Er der 6 eller færre kandidater, er de alle at betragte som valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der hver andet år afgår 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted.
Stk. 5. Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

Blandt bestyrelsens medlemmer fordeles følgende poster:
Formand: Helle Ejstrup Weiler Jensen
Næstformand: Jannie Traberg
Kasserer: Malene Stentoft Jensen
Sekretær: 
Menigt medlem: Julie Waitz Mosegaard
Menigt medlem:
1. Suppleant:
2. Suppleant:

VIP-æresmedlem: Mogens Pfeiffer Jensen

Alle medlemmer kan besidde flere poster. Dog kan Formand, Næstformand og Kasserer ikke besidde
hinandens poster.

Stk. 6. En enig bestyrelse kan vælge at rekonstituere sig selv, således at ansvarsposterne fordeles på ny. Dette skal meddeles skriftligt til alle medlemmer senest 7 dage efter beslutningen er taget.
Stk. 7. Bestyrelsesvalget gælder indtil næste ordinære generalforsamling, eller der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med nyvalg på dagsordenen.
Stk. 8. I tilfælde hvor bestyrelsen tæller 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 eller 2 suppleanter skal bestyrelsen optage den 1. suppleanten for at nå 6 bestyrelsesmedlemmer. 2. suppleanten er herefter at betragte som 1. suppleant i alle henseender. Der udpeges ikke en ny 2. suppleant.
Stk. 9. I tilfælde hvor bestyrelsen tæller 4 eller færre bestyrelsesmedlemmer og 1 eller 2 suppleanter skal alle suppleanter optages i bestyrelsen.
Stk. 10. I tilfælde hvor bestyrelsen tæller 6 eller færre bestyrelsesmedlemmer og ingen suppleanter, kan en enig bestyrelse vælge at optage bestyrelsesmedlemmer fra medlemskredsen. Dette skal annonceres på relevante medier 7 dage inden tiltrædelse.
Stk. 11. Nedlægger et medlem veto ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, kan det opstillede medlem ikke indgå i bestyrelsen i det aktuelle foreningsår, medmindre en ekstraordinært indkaldt generalforsamling har nyvalg på dagsordenen.
Stk. 12. Optages et nyt bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med ovenstående skal allokering af en evt. bestyrelsespost være aftalt på forhånd og annonceres til alle medlemmer i forbindelse med varsling om optagelse af et bestyrelsesmedlem direkte fra medlemskredsen.
Stk. 13. I tilfælde hvor formanden vælger at trække sig, overtager den siddende næstformand dennes post, og der udpeges en ny næstformand blandt den siddende bestyrelse.
Stk. 14. Vurderer resten af bestyrelsen at et bestyrelsesmedlem er inaktivt, eller hvis aktiviteter er til skade for foreningens arbejde eller omdømme, kan den resterende del af bestyrelsen vælge ved flertal, at ekskludere medlemmet med 7 dages skriftlig varsel til det omtalte medlem. Dette skal annonceres skriftligt til medlemmerne senest 7 dage efter effektiv
terminering.

8. Pengehåndtering
Foreningen tegnes økonomisk af formanden, næstformanden og kassereren. Ingen af ovenstående kan godkende egne bilag.
Kassereren er den eneste med adgang til foreningens bankkonto. Der skal altid være 2 bestyrelsesmedlemmer (kasseren selv, samt et andet medlem) til at godkende udbetalinger/udlæg samt bilag.

9. Generalforsamlingen: afholdelse og indkaldelse
Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt og indkaldes med mindst tre ugers varsel via relevante medier.
Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende:
Valg af dirigent, referent
Godkendelse af dagsorden.
Årsberetning.
Kassererens beretning.
Indkomne punkter
Valg til bestyrelsen.
Eventuelt
Dirigenten tæller stemmerne.
Stk. 3. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres af bestyrelsen på relevante medier senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Regnskabsåret går fra den 1. september til den 31. august.

10. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Stk. 2. Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling.

11. Referater
Der skrives beslutningsreferat af alle bestyrelsens møder, samt til generalforsamlingen.

12. Vedtægtsændringer
Ændringer af foreningens vedtægter kræver simpelt flertal blandt deltagerne i den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.